انجمن آمار ایران- سمینار نظریه قابلیت اعتماد و کاربردهای آن
اولین سمینار نظریه قابلیت اعتماد و کاربردهای آن اولین سمینار نظریه قابلیت اعتماد و کاربردهای آن

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/12/25 | 

اولین سمینار نظریه قابلیت اعتماد و کاربردهای آن، دانشگاه اصفهان، ۶ و ۷ خرداد ۱۳۹۴
 دبیر سمینار و دبیر کمیته علمی: دکتر مجید اسدی

کمیته علمی: دکتر جعفر احمدی، دکتر دکتر ناصررضا ارقامی، دکتر مجید اسدی، فیروزه حقیقی، دکتر بهاءالدین خالدی، دکتر احمد خدادادی،دکتر محمد خنجری صادق، دکتر علی همدانی
مجموعه مقالات فارسی: دانلود
مجموعه مقالات انگلیسی: دانلود

نشانی مطلب در وبگاه انجمن آمار ایران:
http://irstat.ir/find.php?item=1.253.531.fa
برگشت به اصل مطلب