بایگانی بخش شصت و نهمین وبینار: کاربرد هوش مصنوعی در تحلیل تصاویر پزشکی برای بهبود تشخیص و پیش آگهی بیماری‌ها