بایگانی بخش شصت و دومین وبینار:بهبود انعطاف‌پذیری رویدادهای اقلیمی شدید با استفاده از روش‌های پیشرفتۀ یادگیری ماشین بیزی