بایگانی بخش شصت و یکمین وبینار: مدل‌سازی آماری بر پایۀ متغیرهای پنهان و کاربردهای آن‌ها