بایگانی بخش شصتمین وبینار: مدل‌سازی تولیدی با رمزگذارهای خودکار متغیری: رویکردی قدرتمند برای کشف دارو