بایگانی بخش پنجاه و پنجمین وبینار: مدل‌سازی سری‌های زمانی دما و بارش ماهانه در ایستگاه هواشناسی همدید تبریز