بایگانی بخش پنجاه و چهارمین وبینار: بهبود برآوردگرهای پیش‌بینی کننده توزیع پسین با بهره‌گیری از اطلاعات کمکی