بایگانی بخش پنجاه و دومین وبینار:معرفی مدل درون وابستگی بازیگر-شریک به منظور تحلیل داده‌های جفتی