بایگانی بخش پنجاه و یکمین وبینار:الگوهای نگهداری و تعمیر سیستم‌ها و برخی از کاربردهای صنعتی آن