بایگانی بخش چهل و نهمین وبینار: استفاده از زنجیرهای مارکف در قیمت‌گذاری اختیارهای آمریکایی تحت رفتارهای غیرمنطقی