بایگانی بخش فایل سخنرانی چهل و پنجمین وبینار انجمن آمار ایران