بایگانی بخش فایل سخنرانی چهل و چهارمین وبینار انجمن آمار ایران