بایگانی بخش فایل سخنرانی چهلمین وبینار انجمن آمار ایران