بایگانی بخش فایل سخنرانی سی و ششمین وبینار انجمن آمار ایران