بایگانی بخش چهل و یکمین وبینار: روشهای انتخاب متغییر در داده‌های بعد بالا