بایگانی بخش سی و سومین وبینار:استنباط آماری بر اساس طرح نمونه‌گیری پساطبقه‌بندی قضاوتی