بایگانی بخش فایل سخنرانی بیست و هشتمین وبینار انجمن آمار ایران