بایگانی بخش فایل سخنرانی بیست و چهارمین وبینار انجمن آمار ایران