بایگانی بخش بیست و پنجمین وبینار:رگرسیون بعد بالا بر پایه روشهای غیرخطی جریمه‌ای