بایگانی بخش بیست وچهارمین وبینار: ماشین بیزی: قله‌ها و دره‌ها