بایگانی بخش فایل سخنرانی بیستمین وبینار انجمن آمار ایران