بایگانی بخش پنجمین وبینار: شاخص‌های اقتصادی و اجتماعی و بدفهمی‌های موجود در مباحث احتمال