بایگانی بخش نوزدهمین وبینار: روشهای کاهش بعد بسنده در رگرسیون و سری‌های زمانی