بایگانی بخش چهارمین وبینار: استنباط آماری- برآورد، پارامتر و استنباط آماری و برآورد فضایی