بایگانی بخش سومین وبینار:شاخص‌های پراکندگی و روش‌های نمونه‌گیری