بایگانی بخش هجدهین وبینار:یادگیری آمار مدرن به زبان آمار سنتی