بایگانی بخش فایل سخنرانی شانزدهمین وبینار انجمن آمار ایران