بایگانی بخش هفدهمین وبینار: یکپارچه سازی داده‌ها برای استفاده در سرشماری ثبتی مبنا