بایگانی بخش دومین وبینار: مقیاس و انواع آن‌ها و شاخص‌های مرکزی