بایگانی بخش فایل سخنرانی چهاردهمین وبینار انجمن آمار ایران