بایگانی بخش اولین وبینار: علم آمار و کاربردهای آن در سایر علوم و آمار توصیفی