بایگانی بخش فایل سخنرانی دوازدهمین وبینار انجمن آمار ایران