بایگانی بخش فایل سخنرانی یازدهمین وبینار انجمن آمار ایران