بایگانی بخش یازدهمین وبینار:کاربرد علم داده در کووید۱۹