بایگانی بخش نهمین وبینار: مدل‌بندی و برآورد در نواحی کوچک با کاربر در کووید۱۹