بایگانی بخش هشتمین وبینار : یک توصیف هندسی از برخی مفاهیم پایه‌ای و کاربردهای آن