بایگانی بخش هفتمین وبینار: تجربه‌هایی از تهیه‌ طرح نمونه‌گیری با تاکید بر طرح آمارگیری نیروی کار