بایگانی بخش اعضای هیأت مدیرۀ انجمن آمار ایران (دوره‌ چهاردهم)

img_yw_news
سه شنبه ۱۴ آبان ۱۳۹۸ -

اعضای هیأت مدیرۀ انجمن آمار ایران (دوره‌چهاردهم)

اعضای هیأت مدیرۀ انجمن آمار ایران (دوره‌چهاردهم)