بایگانی بخش اعضای هیأت مدیرۀ انجمن آمار ایران (دوره‌ شانزدهم)

img_yw_news
یکشنبه ۲۲ آبان ۱۴۰۱ -

اعضای هیأت مدیرۀ انجمن آمار ایران (دوره‌شانزدهم)

اعضای هیأت مدیرۀ انجمن آمار ایران (دوره‌ شانزدهم)