بایگانی بخش لیست نشریات صفحه اصلی

img_yw_news
سه شنبه ۲۶ شهریور ۱۳۹۸ -

ندای آماری

http://neda.irstat.ir

img_yw_news
سه شنبه ۲۶ شهریور ۱۳۹۸ -

مجله اندیشه آماری

http://andisheyeamari.irstat.ir

img_yw_news
سه شنبه ۲۶ شهریور ۱۳۹۸ -

نشریه علوم آماری

http://jss.irstat.ir

img_yw_news
سه شنبه ۲۶ شهریور ۱۳۹۸ -

پژوهشنامه

http://jirss.irstat.ir