بایگانی بخش اعضای هیأت مدیرۀ انجمن آمار ایران (دوره‌های‌ اول تا پانزدهم)

img_yw_news
سه شنبه ۱۰ آبان ۱۴۰۱ -

اعضای هیأت مدیرۀ انجمن آمار ایران (دوره‌های‌ اول تا شانزدهم)

عضای هیأت مدیرۀ انجمن آمار ایران (دوره‌های¬ اول تا پانزدهم)