بایگانی بخش تاریخچه

img_yw_news
شنبه ۴ شهریور ۱۴۰۲ -

تاریخچه

انجمن آمار ایران انجمن آمار ایران به منظور بسط و توسعۀ علم آمار و کاربردهای آن و شناساندن امکانات این علم در گسترش علوم و فنون در سال ۱۳۶۹ با تصویب اساسنامۀ‌ آن در جلسۀ مورخ  ۲۲/۰۳/۱۳۶۹ مجمع عمومی انجمن تشکیل شد.