بایگانی بخش تاریخچه

img_yw_news
چهارشنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۷ -

تاریخچه

انجمن آمار ایران انجمن آمار ایران به منظور بسط و توسعۀ علم آمار و کاربردهای آن و شناساندن امکانات این علم در گسترش علوم و فنون در سال 1369 با تصویب اساسنامۀ‌ آن در جلسۀ مورخ  22/03/1369 مجمع عمومی انجمن تشکیل شد.