آیین نامه مسابقه دانشجویی آمار کشور

  آیین‌نامه­‌ی مسابقه دانشجویی آمار کشور

  
 

۱ -هدف: ایجاد رقابت سالم بین دانشجویان رشته‌ی آمار و گروههای آمار دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی، افزایش سطح علمی دانشجویان آمار، شناخت استعدادهای درخشان و معرفی آنها به جوامع علـمی، برقراری ارتباط علمی، فرهنگی و آموزشی بین دانشگاهها.
۲ -دوره‌ی برگزاری: این مسابقه به صورت سالانه در حدود اواخر تیرماه و با فاصله حداقل یک هفته از المپیاد دانشجویی و بدون همزمانی با همایشهای اصلی انجمن آمار ایران برگزار میشود.
۳ -میزبانی مسابقات: هر دوره مسابقه در یک دانشگاه برگزار میگردد و تمامی دانشگاههای مجری دوره‌ی کارشناسی آمار با رعایت تمامی قواعد میزبانی و استانداردهای معمول برگزاری مسابقات، مجاز به برگزاری این مسابقه هستند. 
۴ -نوع مسـابقه: مسابقه به صورت تیمی و هر تیـم مرکب از ۳ دانشجو بوده که با یک سرپرست که باید عضو هیأت علمی باشد، همراهی خواهند شد. هر واحد دانشگاهی یا مؤسسه آموزشی مجری دوره‌ی کارشناسی آمار میتواند یک تیم به مسابقه اعزام کند. اعضای تیم باید در زمان شرکت در مسابقه، دانشجوی دوره‌ی کارشناسی آن دانشگاه یا مؤسسه باشند.
۵ -مسئولیت علمی مسابقه: برای برنامه‌ریزی و نظارت بر حسن انجام مسابقات کمیته‌ی علمی مرکب از ۵ نفر منتخب هیأت مدیره‌ی انجمن آمار ایران، برای یک دوره دو ساله، تشکیل میشود. دبیری این کمیته به عهده‌ی یکی از اعضای این کمیته است که توسط هیأت مدیره‌ی انجمن تعیین میشود.
تبصره‌ی ۱ -در هر دوره از هیأت مدیره‌ی انجمن آمار ایران، هیأت مدیره‌ی وقت حداقل دو نفر از اعضـای این کمیـته‌ی علمی را جایـگزین می‌نماید.
تبصره‌ی ۲ -مسـئولیت هماهنـگی اعضای کمیـته‌ی علمی، تشـکیل جلسات و دیگر اقـدامات الزم برای انجـام وظایـف کمیته‌ی علمی با دبیر این کمیته است.
تبصره‌ی ۳ -اگر عضو کمیته‌ی علمی قادر به ادامه‌ی همکاری با کمیته نباشد، باید انصراف خود را دست کم ۳ ماه قبل از مسابقه کتباً به دبیر کمیته‌ی علمی اعالم کرده و دبیر کمیته بایستی از هیأت مدیره‌ی انجمن آمار درخواست تعیین عضو جانشین کند.
۶ -وظایف کمیته‌ی علمی: وظایف کمیته‌ی علمی به شرح زیر است:
۶-۱ -مکاتـبه با مدیر گـروه آمـار هر واحد دانشـگاهی مبنـی بر در خواسـت از همـکاران خود برای طـرح حـداقل دو سـؤال در هر یک از مواد بند ۶( همراه با پاسخ دقیق آنها) و ارسال محرمانه به دبیر کمیته‌ی علمی در مهلت مقرر.
تبصره‌ی ۱ -کمیـته‌ی علمی میتواند به تشخـیص خود، از اسـاتید آمار به طور انفـرادی و مستقیمـاً درخواسـت طرح و ارسال سؤال نماید.
تبصره‌ی ۲ -کمیتـه‌ی علـمی حـداقل یک ماه پیـش از زمـان برگزاری مسـابقه، و به منـظور ارزیـابی میـزان کفـایت تعـداد سـؤالهای مناسـب در هر موضـوع، سـؤالهـای دریـافـت شده را در جلسـه‌ای با حضـور اکثریـت اعضا بازبیـنی می‌نمـاید تا در صورت لـزوم برای درخواست طرح و ارسال سؤالهای بیشتر، اقدام الزم به عمل آید.
۶-۲ -تشکیل جلسه به منظور بررسی، انتخاب و تنظیم سؤالهای مسابقه و همچنین تنظیم جوابها و بارمهای سؤالها.
۶-۳ -نظارت بر آماده‌سازی و تکثیر سؤالهای مسابقه.
۶-۴ -دبیرخانه‌ی انجـمن موظـف است حسـب نظر دبیر کمیته‌ی علمی، اوراق آرمدار و سربرگدار قابل تفکیک مناسبی را برای مسـابقات انجـمن تهیه نماید و در هر دوره مسـابقه، به تعداد درخواسـت شده از طرف دبیـر کمیتـه‌ی علمـی به وی تحـویل دهد.
۶-۵ -نظارت بر جلسات امتحانی.
۶-۶ -تصحیح اوراق امتحانی.
تبصره‌ی ۱ -سوالها بلافاصله بعد از امتحان تصحیح و نتیجه مشخص میشود.
تبصره‌ی ۲ - قبل از تصحیح، ورقه‌ها کدگذاری، سربرگها جدا و اوراق در دو نسخه تکثیر میشود. نسخه‌های اصلی نزد کمیته‌ی علمی می‌ماند و دو نسخه به تفکیک مسأله همراه با راه حل و امتیازبندی به دو مصحح مختلف داده میشود. در صورتی که دو مصحح به پاسخ سؤال نمرهای داده باشند که اختلافشان بیش از %۱۰ نمره کامل باشد از مصححان درخواست میشود با قانع کردن یکدیگر اختلاف را به حد مجاز برسانند. در پایان معدل نمرات دو مصحح، امتیاز آن مسأله محسوب میشود.
تبصره‌ی ۳ - کمیته‌ی علمی میتواند از افراد دیگر برای تصحیح اوراق امتحانی کمک بگیرد. در هر حال مسئولیت نهایی تصحیح اوراق به عهده کمیته‌ی علمی است.
۷ -۶- تشکیل جلسه‌ی گزارش نتایج اولیه در دوبخش نظری، کاربردی و تیمی با حضور سرپرستان تیم ها در روز دوم.
تبصره - درخواست‌های تجدید نظر توسط سرپرست تیم های معترض به صورت کتبی به دبیر کمیته علمی ارائه شود. کمیته علمی پس از بررسی اعتراضات، نتایج نهایی را در جلسه اختتایه اعالم می کند.
۶-۸ -تهیه و ارسال گزارش از کلیه مراحل اجرایی همراه با صورتجلسه رده‌بندی نهایی مسابقه و کلیه‌ی مدارک امتحان )از جمله پرسشنامه‌ها و پاسخنامه‌ها( به انجمن آمار ایران.
۶-۹ -همکاری با انجمن آمار ایران در تدوین و انتشار کتابنامه مسابقات مشتمل بر شرح مسابقات، مجموعه سؤالها و پاسخها، فهرست برندگان و دیگر موارد الزم.
تبصره - بدیهی است کلیه‌ی حقوق مادی و معنوی هر نوع انتشارات مسابقه متعلق به انجمن آمار ایران است.
۶-۱۰ -مرجع رسیدگی به کلیه اعتراضات و شکایات، کمیته‌ی علمی است.
۷ -مواد امتحانی: به منظور ارزیابی قدرت استدلال، تسلط برمفاهیم، میزان ابتکار و توان تشخیص و حل مسأله در مواجهه با داده‌های واقعی، سؤالات مسابقه در دو بخش ارائه میشود. ضرائب این بخشها به ترتیب به نسبت ۶ : ۴ است.
الف - بخش نظری، شامل: ریاضیات عمومی، احتمال، آمار ریاضی، رگرسیون.
ب - بخش کاربردی، استفاده از نرم‌افزارهای رایج آماری برای تحلیل مسائل آماری و تفسیر آنها با تکیه بر مبانی نظری، در حد معلومات مربوط به دروس مختلف دوره‌ی کارشناسی آمار.
تبصره - نرم‌افزارهای هر دوره مسابقه و مشخصات آن (از جمله: محیط، نسخه، ... ()از طرف کمیته‌ی علمی تعیین و اعلام میگردد. چنانچه تیمی مایل باشد از نرم‌افزار دیگری استفاده کند، باید حداقل ۳ ماه قبل از برگزاری مسابقه به کمیته‌ی علمی اعلام و در صورت تأیید کمیته‌ی علمی از آن استفاده نماید.
۸ -امتیازبندی: امتیازبندی به دو صورت انفرادی و تیمی به صورت زیر انجام میپذیرد:
۸-۱ -بخش نظری مسابقه به صورت انفرادی و بخش کاربردی به صورت تیمی برگزار خواهد شد.
۸-۲-امتیاز انفرادی بر پایه‌ی امتیازات کسب شده از بخش نظری محاسبه میگردد. تنها افرادی در رده‌بندی انفرادی شرکت داده میشوند که نمره‌ی بخش نظری آنها دست کم %۴۰ میانگین نمره‌یسه نفر حائز بیشترین امتیاز انفرادی بخش نظری باشند.
۸-۳ -امتیاز کاربردی بر پایه‌ی امتیازات کسب شده از بخش کاربردی هر تیم محاسبه میگردد. تنها تیمهایی در رده‌بندی کاربردی شرکت داده میشوند که نمره‌ی بخش کاربردی آنها دست کم۴۰%بالاترین نمره‌ی تمام تیمهای شرکت‌کننده در بخش کاربردی باشد.
۸-۴ -امتیاز تیمی بر اساس جمع وزنی میانگین نمره‌ی اعضای تیم در بخش نظری (با سهم۶۰درصد) و نمره‌ی بخش کاربردی تیم (با سهم۴۰ درصد) محاسبه میگردد.
تبصره - تنها تیمهایی در رتبه‌بندی تیمی شرکت داده میشوند که دقیقاً ۳ عضو داشته و نمره‌یبخش نظری هر یک از اعضای تیم دست کم %۴۰ میانگین نمره‌ی سه نفر حائز بیشترین امتیاز انفرادی بخش نظری بوده و نمره‌ی بخش کاربردی تیم دست کم %۴۰ بالاترین نمره‌ی تمام تیمهای شرکت‌کننده در بخش کاربردی باشد. این تیمها به ترتیب از بالاترین امتیاز رتبه‌بندی میشوند و در صورت وجود، یک تیم به عنوان تیم برتر تعیین میشود.
۹ -سؤالات مسابقه و مدت زمان آن: برای بخش (الف) مجموعاً هفت سؤال ارائه میگردد و برای پاسخ به هر سؤال به طور متوسط ۲۰ دقیقه زمان پیشبینی میشود. برای بخش (ب) مجموعاً سه سؤال ارائه میگردد و برای پاسخ به هر سؤال به طور متوسط ۴۰ دقیقه زمان پیشبینی میشود که انتخاب شیوه‌های حل آنها کلاً به عهده‌ی دانشجو است.
تبصره - زمان مسابقه مربوط به هر یک از بخشهای (الف) و (ب) حداکثر سه ساعت است.
۱۰ -مسئولیت برگزاری مسابقه: به منظور هماهنگی و تدارکات لازم جهت برگزاری شایسته‌ی مسابقه و در راستای همکاری با کمیته‌ی علمی، کمیته‌ی برگزاری ۳ نفره مرکب از افراد زیر (حداقل ۹ ماه پیش از برگزاری مسابقه) تشکیل میشود:
۱۰-۱ -دبیر کمیته‌ی علمی مسابقه (یا نمایندهی وی از اعضای کمیته‌ی علمی).
۱۰-۲ -نماینده‌ی هیأت مدیره‌ی وقت انجمن آمار ایران.
۱۰-۳ -نماینده‌ی دانشگاه میزبان مسابقه (که دبیر کمیته‌ی برگزاری مسابقه و هماهنگ‌کننده‌ی امور اجرایی مسابقه خواهد بود).
 ۱۱- وظایف کمیته‌ی برگزاری: وظایف کمیته به شرح زیر است :
۱۱-۱ -تنظیم و ارسال آگهی مسابقه شامل زمانبندی انجام مسابقه، محل برگزاری، نام نرم‌افزارهای آماری مصوب و دیگر موارد الزم. این آگهی حداقل شش ماه پیش از انجام مسابقه باید به کلیه‌ی واحدهای دانشگاهی و مؤسسات آموزشی مذکور در بند ۴ ارسال گردد.
۱۱-۲ -مکاتبه با دانشگاهها و مؤسسات آموزشی مذکور در بند ۴ برای معرفی یک عضو هیأت علمی به عنوان سرپرست تیم.
۱۱-۳ -مکاتبه با سرپرست هر تیم به منظور معرفی دانشجویان آن تیم.
۱۱-۴ -آماده کردن سایت کامپیوتری مناسب و نصب نرم افزارهای آماری مصوب.
۱۱-۵ -تکثیر سؤالهای مسابقه تحت نظارت کمیته‌ی علمی.
۱۱-۶ -تهیه و تأمین جوایز مسابقه، اسکان، تغذیه اعضای تیم‌ها و سرپرستان در طول برگزاری مسابقه 
و ....
۱۲-وظایف سرپرستان تیم‌ها:
۱۲-۱ -انتخاب اعضای تیم ۳ نفره از بین دانشجویان دانشگاه یا مؤسسه‌ی آموزشی مربوطه و ارسال نام آنها به کمیته‌ی برگزاری در زمان مقرر.
۱۲-۲ -انجام هماهنگی‌های الزم با مؤسسه متبوع برای شرکت فعال تیم در مسابقه.
۱۲-۳ -هماهنگی امور مربوط به تیم و هدایت تیم در مراحل مسابقه.
۱۲-۴ -شرکت در جلسه‌ی تعیین امتیاز افراد و تیمها.
تبصره‌ی ۱ - سرپرستان تیم‌ها نمی‌توانند عضو کمیته‌ی علمی باشند.
تبصره‌ی ۲ -هیچ یک از سرپرستان تیم‌ها در جلسات طرح، انتخاب، تصحیح سؤال و برگزاری آزمون شرکت نمی‌کنند.
۱۳ -هزینه‌ی ثبت‌نام: هزینه‌ی ثبت‌نام و نحوه‌ی پرداخت آن در هر دوره از طرف کمیته‌ی برگزاری تعیین و به واحدهای دانشگاهی و مؤسسات آموزشی مذکور در بند ۴ اعلام خواهد شد.
تبصره - در صورتی که تیمی پس از پرداخت هزینه‌ی ثبت نام و تا ۴۵ روز پیش از برگزاری مسابقه دانشجویی از شرکت در مسابقه انصراف دهد کلیه‌ی هزینه ثبت نام عودت داده میشود، اما در صورت انصراف پس از این تاریخ %۴۰ هزینه ثبت نام عودت می‌گردد.
۱۴-جوایز مسابقه: جوایز مسابقه که به تمام اعضای تیم برتر، تمام اعضای تیم‌های اول، دوم و سوم کاربردی، و نیز نفرات اول، دوم و سوم انفرادی با قید شرایط مندرج در بند ۸-۲ ،۸-۳ و ۸-۴ تعلق می‌گیرد، عبارتند از: 
۱۴-۱ -لوح‌های تقدیر و در صورت فراهم آمدن امکانات مالی اهدای مدال (نشان).
۱۴-۲ -جوایز مالی به نسبت مشخص گردیده توسط کمیته‌ی برگزاری مسابقه برای مقامهای اول، دوم و سوم.
تبصرهی ۱ -ارزش مالی جوایز هر دوره، متناسب با هزینه‌های ثبت‌نام آن دوره و به تشخیص کمیته‌ی برگزاری مربوطه خواهد بود.
تبصرهی ۲ -سهم جایزه‌های بخش نظری و بخش کاربردی با هم برابر است. 
تبصرهی ۳ -کلیه دانشجویان عضو تیم‌های شرکت‌کننده در مسابقات دانشجویی به مدت ۲ سال بدون پرداخت حق عضویت، عضو ناپیوسته‌ی انجمن آمار ایران خواهند شد و در این مدت از مزایای عضویت بهره مند می شوند.
تبصره‌ی ۴ -برای اعضای تیم دانشجویی برتر (بدون سرپرست)، در صورت وجود امکانات، امتیازات تشویقی مالی جهت شرکت در سمینار یا کنفرانس همان سال و با هماهنگی انجمن آمار ایران و دانشگاه میزبان سمینار یا کنفرانس در نظر گرفته می‌شود.
تبصره‌ی ۵ -جوایز انفرادی و تیمی مسابقه طی مراسمی با حضور تیم‌های شرکت کننده در دانشگاه میزبان اهدا میشود.
تبصره‌ی ۶ -در هر مسابقه با اهداء نشان‌هایی، ازگروههای آموزشی معرفی‌کننده تیمهای اول، دوم و سوم نیز تقدیر به عمل می‌آید.
تبصره‌ی ۷ -افراد حقیقی یا حقوقی (سازمانهای) دیگر نیز میتوانند جوایزی را به این افتخارآفرینان تخصیص دهند. نحوه‌ی اهداء جایزه و نفراتی که جایزه به آنان تعلق میگیرد با اطلاع هیأت مدیره انجمن، توسط کمیته‌ی علمی مسابقه تعیین می‌شود و در هنگام اهداء جوایز اسامی اهداءکنندگان اعلام می‌گردد.
۱۵-برای طراحان سوال و همکارانی که سوال آن ها در مسابقه انتخاب میشود یک گواهی با قید تعداد ساعات همکاری از طرف انجمن آمار ایران صادر و به همکاران مشارکت کننده در بخش علمی مسابقه ارسال می‌شود.
این آئین‌نامه در ۱۵ بند و ۲۴ تبصره درجلسه‌ی مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ به تصویب هیأت مدیره‌ی انجمن آمار ایران رسید و از این زمان جایگزین آئین‌نامه پیشین میشود.
CAPTCHA
دفعات مشاهده: 21044 بار   |   دفعات چاپ: 1801 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 347 بار   |   0 نظر