برترین‌های پایگاه

:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد مشاهده
اولین کنفرانس آمار ایران (53 مشاهده)
    ... آمار بیشتر
:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد دریافت فایل
اولین کنفرانس آمار ایران (10 دریافت)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
عضویت در انجمن ( 42886 بازدید)
اعضای حقوقی انجمن آمار ایران ( 25542 بازدید)
هشتمین سمینار احتمال و فرآیندهای تصادفی ( 23292 بازدید)
برگزاری سخنرانی تخصصی آمار در دانشگاه تربیت مدرس ( 22585 بازدید)
سخنرانی رویکرد آماری سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1390 ( 22555 بازدید)
سند مطالعه خانه ریاضیات اصفهان و درخواست ارسال مقاله تا تاریخ 31/1/1392 ( 19775 بازدید)
سمینارهای تخصصی آماری در دانشگاه تربیت مدرس با همکاری انجمن آمار ایران ( 19774 بازدید)
آیین نامه عضویت در انجمن ( 19728 بازدید)
سومین کارگاه آموزشی آمار فضایی ( 19712 بازدید)
آیین نامه مسابقه دانشجویی آمار کشور ( 18836 بازدید)
اطلاعیه شماره یک دوازدهمین کنفرانس آمار ایران ( 18213 بازدید)
آدرس ما ( 18049 بازدید)
خبرنامه انجمن آمار ایران ( 17842 بازدید)
پنجمین همایش آمار رسمی ایران ( 17772 بازدید)
سخنرانی جناب آقای دکتر عادل آذر در همایش تحلیل نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1390 ( 17497 بازدید)
اطلاعیه همایش آمار و کاربران ( 16905 بازدید)
اطلاعیه کمیته مسابقه دانشجویی آمار کشور ( 16706 بازدید)
آیین نامه انتخابات اعضای هیات مدیره انجمن ( 16662 بازدید)
سومین همایش ریاضیات و علوم انسانی ( 16319 بازدید)
برگزاری کنفرانسهای آمار ایران ( 16217 بازدید)
هفتمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات ( 16070 بازدید)
پوستر دوازدهمین کنفرانس آمار ایران ( 15466 بازدید)
کارگاه نظریه مفصل و انواع وابستگیها ( 15421 بازدید)
پانزدهمین کارگاه فرایندهای تصادفی کاربردی ( 15041 بازدید)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
برگزاری کنفرانسهای آمار ایران ( 353 ارسال)
آیین‌نامه انتخاب پیشکسوت آمار ایران ( 350 ارسال)
آیین نامه مسابقه دانشجویی آمار کشور ( 347 ارسال)
آیین‌نامه اندیشه آماری ( 341 ارسال)
آیین نامه عضویت در انجمن ( 339 ارسال)
آدرس ما ( 327 ارسال)
هشتمین سمینار احتمال و فرآیندهای تصادفی ( 317 ارسال)
آیین نامه انتخابات اعضای هیات مدیره انجمن ( 308 ارسال)
فرا خوان جایزه دکتر جواد بهبودیان ( 302 ارسال)
آیین نامه مجله علمی پژوهشی علوم آماری ایران ( 290 ارسال)
سخنرانی رویکرد آماری سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1390 ( 285 ارسال)
آیین نامه ندای آماری نشریه دانشجویی انجمن آمار ( 281 ارسال)
آیین‌نامه انتشار خبرنامه انجمن آمار ایران ( 273 ارسال)
آیین‌ نامه جایزۀ دکتر جواد بهبودیان ( 272 ارسال)
اطلاعیه برگزاری کارگاه آمار شکل در دانشگاه علوم پزشکی مشهد ( 269 ارسال)
برگزاری سخنرانی تخصصی آمار در دانشگاه تربیت مدرس ( 265 ارسال)
مصاحبه رادیویی آقایان دکتر احمد پارسیان، دکتر نادر نعمت­الهی و دکتر سعیدی روی موج F.M ردیف103.5M.Hساعت15 مورخ01/08/1390 با موضوع روز آمار ( 260 ارسال)
اعضای حقوقی انجمن آمار ایران ( 255 ارسال)
ویژه نامه ی سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1390 ( 255 ارسال)
آیین نامه پژوهشنامه انجمن آمار ایران ( 254 ارسال)
عضویت در انجمن ( 236 ارسال)
برگراری دومین کارگاه نظریه مفصل و انواع وابستگی ها در خردادماه ( 230 ارسال)
نهمین سمینار احتمال و فرایندهای تصادفی ( 229 ارسال)
سند مطالعه خانه ریاضیات اصفهان و درخواست ارسال مقاله تا تاریخ 31/1/1392 ( 228 ارسال)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
اعضای حقوقی انجمن آمار ایران ( 4101 چاپ)
برگزاری کنفرانسهای آمار ایران ( 1706 چاپ)
آدرس ما ( 1656 چاپ)
آیین نامه مسابقه دانشجویی آمار کشور ( 1625 چاپ)
آیین نامه عضویت در انجمن ( 1486 چاپ)
سخنرانی جناب آقای دکتر عادل آذر در همایش تحلیل نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1390 ( 1474 چاپ)
آیین‌نامه اندیشه آماری ( 1474 چاپ)
آیین نامه انتخابات اعضای هیات مدیره انجمن ( 1462 چاپ)
آیین‌نامه انتخاب پیشکسوت آمار ایران ( 1422 چاپ)
آیین نامه ندای آماری نشریه دانشجویی انجمن آمار ( 1415 چاپ)
آیین نامه مجله علمی پژوهشی علوم آماری ایران ( 1415 چاپ)
فرا خوان جایزه دکتر جواد بهبودیان ( 1337 چاپ)
آیین‌نامه انتشار خبرنامه انجمن آمار ایران ( 1321 چاپ)
عضویت در انجمن ( 1304 چاپ)
ویژه نامه ی سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1390 ( 1301 چاپ)
سخنرانی رویکرد آماری سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1390 ( 1285 چاپ)
آیین‌ نامه جایزۀ دکتر جواد بهبودیان ( 1284 چاپ)
هشتمین سمینار احتمال و فرآیندهای تصادفی ( 1283 چاپ)
مصاحبه رادیویی آقایان دکتر احمد پارسیان، دکتر نادر نعمت­الهی و دکتر سعیدی روی موج F.M ردیف103.5M.Hساعت15 مورخ01/08/1390 با موضوع روز آمار ( 1262 چاپ)
برگزاری سخنرانی تخصصی آمار در دانشگاه تربیت مدرس ( 1235 چاپ)
آیین نامه پژوهشنامه انجمن آمار ایران ( 1202 چاپ)
اطلاعیه برگزاری کارگاه آمار شکل در دانشگاه علوم پزشکی مشهد ( 1179 چاپ)
سند مطالعه خانه ریاضیات اصفهان و درخواست ارسال مقاله تا تاریخ 31/1/1392 ( 1153 چاپ)
    ... آمار بیشتر