انجمن آمار ایران- رویدادهای جاری
مستندات میزگرد نقش آمار و اهمیت آمار در پژوهش‌های علمی مستندات میزگرد نقش آمار و اهمیت آمار در پژوهش‌های علمی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/7/29 | 
نشانی مطلب در وبگاه انجمن آمار ایران:
http://irstat.ir/find.php?item=1.61.634.fa
برگشت به اصل مطلب