انجمن آمار ایران- سمینار استنباط شواهدی
اولین سمینار استنباط شواهدی اولین سمینار استنباط شواهدی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/10/11 | 
اولین سمینار استنباط شواهدی، دانشگاه فردوسی مشهد، ۲۲ خرداد ۱۳۹۸

 کمیته علمی: دکتر محمد آرشی، دکتر احد جمالی زاده، دکتر رحیم چینی‌پرداز، دکترآرزو حبیبی راد، دکتر علی دست برآورده، دکتر عباس رسولی، دکتر احسان زمان زاده، دکتر سید محمود طاهری، دکتر مهدی عاشوری، دکتر مهدی عمادی، دکتر محمد رضا مشکانی، دکتر فاطمه یوسف زاده
گزارش سمینار: دانلود
مجموعه مقالات فارسی: دانلود
مجموعه مقالات انگلیسی: دانلود

نشانی مطلب در وبگاه انجمن آمار ایران:
http://irstat.ir/find.php?item=1.254.507.fa
برگشت به اصل مطلب