انجمن آمار ایران- سمینار نظریه قابلیت اعتماد و کاربردهای آن
سومین سمینار نظریه قابلیت اعتماد و کاربردهای آن سومین سمینار نظریه قابلیت اعتماد و کاربردهای آن

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/12/25 | 

سومین سمینار نظریه قابلیت اعتماد و کاربردهای آن، دانشگاه فردوسی مشهد،۲۶ و ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۶
دبیر سمینار و دبیر کمیته علمی: دکتر جعفر احمدی
 کمیته علمی:
دکتر جعفر احمدی، دکتر ناصررضا ارقامی، دکتر مجید اسدی،  دکتر اکبر اصغرزاده، دکتر فیروزه حقیقی، دکتر بهاءالدین خالدی، دکتر احمد خدادادی، دکتر محمدخنجری صادق، دکتر مهدی دوست پرست، دکتر عبدالحمیدرضایی رکن آبادی، دکتر غلامرضا محتشمی­‌برزادران، دکتر علی همدانی

 Prof. Balakrishnan, N., McMaster University (Canada), Prof. Bayramoglu, I., Izmir University of Economics (Turkey), Prof. Di Crescenzo. A., Universitàdegli Studi di Salerno (Italy), Prof. Eryilmaz, S., Atilim University, (Turkey), Prof. Navarro, J., Universidad de Murcia (Spain), Prof. Singpurwalla, N. D., City University of Hong Kong (Hong Kong)

مجموعه مقالات فارسی: دانلود
مجموعه مقالات انگلیسی: دانلود

نشانی مطلب در وبگاه انجمن آمار ایران:
http://irstat.ir/find.php?item=1.253.533.fa
برگشت به اصل مطلب