انجمن آمار ایران- سمینار نظریه قابلیت اعتماد و کاربردهای آن
دومین سمینار نظریه قابلیت اعتماد و کاربردهای آن دومین سمینار نظریه قابلیت اعتماد و کاربردهای آن

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/12/25 | 

دومین سمینار نظریه قابلیت اعتماد و کاربردهای آن، دانشگاه تهران، ۲۹ و۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۵
دبیر سمینار و دبیر کمیته علمی: دکتر فیروزه حقیقی
کمیته علمی:
دکتر جعفر احمدی، دکتر مجید اسدی، دکتر احمد پارسیان، دکتر فیروزه حقیقی، دکتر بهاءالدین خالدی، دکتر احمد خدادادی، دکتر اسماعیل خرم،
دکتر محمدعلی فارسی، دکتر علی همدانی، دکتر رسول نورالسناء
مجموعه مقالات فارسی: دانلود
مجموعه مقالات انگلیسی: دانلود

 
نشانی مطلب در وبگاه انجمن آمار ایران:
http://irstat.ir/find.php?item=1.253.532.fa
برگشت به اصل مطلب