بایگانی بخش چهل و پنجمین وبینار:بررسی شناساپذیری در مدل‌های خطی با اثرات آمیخته