بایگانی بخش سی و دومین وبینار:استنباط آماری چندمتغیره برای انتخاب آستانه بهینه در روش موجک انقباضی