بایگانی بخش سی و یکمین وبینار: چند مثال از نقشه‌بندی بیماری‌ها با مدل‌های فضایی - زمانی